ผลงานที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๖

๑.รองชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมกีฬาแบดมินตันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๖
๒. ชนะเลิศประเภททีมทั่วไป
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมอาวุโส
กองทัพไทย 56 อาวุดส

ผลงานการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕

ได้ชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมในรอบ ๒๘ ปี

 ( โดยถ้วยคะแนนรวมคิดจาก นำผลการแข่งขันประเภททีมทั่วไป กับประเภททีมอาวุโสมาคิดคะแนนรวมกัน )

สรุปผลดังนี้ ได้ื ๓ รางวัลจากการแข่งขัน

๑.  ชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมกีฬาแบดมินตันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕
๒.  ชนะเลิศประเภททีมทั่วไป
๓.  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีมอาวุโส

รูป ชนะเลิศกองทัพไทย 55 ( ทั่วไป )รูปกองทัพไทย ชนะเลิศ 55 ( ทั่วไป +อาวุโส ) 2แผนกกีฬาแบดมินตัน ทอ.นักกีฬาแบดมินตันชุดกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕ผู้จัดการทีม              พล.อ.ท.ธานินทร์ ทัตตานนท์

ผช.ผู้จัดการทีม         พล.อ.ต.อุทิศ ภาคภูมิ

 ผช.ผู้จัดการทีม         น.อ.พีระพล    แก้วมณีโชติ             

ผู้ฝึกสอน                 ร.อ.ฉัตรชัย บุญมี

                             ร.อ.ธนากร สิงห์แก้ว

                             พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ จันทรพิศาล                                           

 รายชื่อนักกีฬาประเภททีมอาวุโส

 รายชื่อนักกีฬา                                       สังกัด

๑. พล.อ.ท.ธานินทร์    ทัตตานนท์                สังกัด   บก.ทอ.

๒. พล.อ.ต.อุทิศ         ภาคภูมิ                             สังกัด   บก.ทอ.

๓. น.อ.อรรถพล         พัฒนครู                   สังกัด   พอ.

๔. น.อ.สาธิต             สุทธิเวช                   สังกัด   บก.ทอ.

๕. น.ท.เรืองฤทธิ์        คำขาว                    สังกัด   ยศ.ทอ.

๖. น.ท.ครรชิต           ทองเจริญสุข             สังกัด   อย.

๗. น.ท.สมหมาย        นิระหานี                  สังกัด   ขส.ทอ.

๘. น.ต.อายุทธ           พูลสวัสดิ์พงษ์            สังกัด   คปอ.

๙. พ.อ.อ.รักเกียรติ    ตรีคงคา                   สังกัด   ขส.ทอ.

๑๐. พ.อ.อ.ชัยภัทร     กฤชไชยสวน             สังกัด   ชอ.

๑๑. พ.อ.อ.กิตติ         คลังกลาง                 สังกัด   คปอ.

๑๒. พ.อ.อ.สุรินทร์     ม่วงแก้ว                   สังกัด   กบ.ทอ.

๑๓. พ.อ.อ.สมชาย     ดอกเกี๋ยง                 สังกัด   สวบ.ทอ.

๑๔. พ.อ.อ.หญิงพิสมัย รุสกุล                     สังกัด   ชอ.

๑๕. นางรมิดา           สุวรรณรัตน์              สังกัด   ชอ.

๑๖. นายสุวิทย์          ดอนทอง                  สังกัด   ชอ.

 รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๕

รายชื่อนักกีฬาประเภททีมทั่วไป

 รายชื่อนักกีฬา                                  สังกัด                              

๑. ร.อ.ฉัตรชัย         บุญมี             สังกัด   พอ.

๒. ร.อ.ธนากร          สิงห์แก้ว         สังกัด   ชอ.

๓. ร.อ.หญิงสราลีย์    ทุ่งทองคำ       สังกัด   กร.ทอ.

๔. ร.ท.หญิงธิดารัตน์  สิริวราวุธ        สังกัด   รพ.ภูมิพล ฯ

๕. พ.อ.อ.สุรวิฒน์      นุรักษ์            สังกัด   บน.๗

๖. พ.อ.อ.พิเชษฐ์       ชมเมืองมิ่ง      สังกัด   บน.๔๖

๗. พ.อ.อ.ศุภฤกษ์     จันทรพิศาล    สังกัด   คปอ.

๘. พ.อ.ท.อนุรักษ์     ศรีประเสริฐ    สังกัด   บน.๔

๙. จ.อ.สมศักดิ์         มุกสิกเกษม     สังกัด   ศทย.อย.

๑๐. จ.อ.ธิติพงษ์       ลาโพธิ์           สังกัด สน.ผบ.ดม.

๑๑. จ.อ.ธีรภัทร        คงดี              สังกัด   ชอ.

๑๒. จ.อ.สมัชชา       มีโชค            สังกัด   ชอ.

๑๓. นายทนงศักดิ์      แสนสมบูรณ์สุข          สังกัด   สก.ทอ.

๑๔. นายธีระศักดิ์       กลีบยี่สุ่น        สังกัด   สก.ทอ.

๑๕. นายวรรณวัฒน์    อำพันสุวรรณ  สังกัด   สก.ทอ

กองทัพไทย 56 ทั่วไป (2) กองทัพไทย 56 อาวุดส

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตัน ทอ.ชุดกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๖

สรุปผลการแข่งขัน ได้ ๓ รางวัลจากการแข่งขัน

 

๑.      รองชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมกีฬาแบดมินตันกองทัพไทย

๒.     ชนะเลิศประเภททีมทั่วไป

๓.     อันดับ ๓ ประเภททีมอาวุโส

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาแบดมินตันชุดกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๖

รายชื่อผู้จัดการทีม

๑.      พล.อ.ต.อุทิศ ภาคภูมิ                สังกัด    บก.ทอ.

รายชื่อ ผช.ผู้จัดการทีม

๑.      น.อ.พีระพล แก้วมณีโชติ            สังกัด    พธ.ทอ.

รายชื่อผู้ฝึกสอน

๑.      ร.อ.ฉัตรชัย บุญมี                    สังกัด    พอ.

๒.      ร.อ.ธนาดร สิงห์แก้ว                สังกัด    ชอ.

๓.      พ.อ.อ.กิตติ คลังกลาง                สังกัด    คปอ.

๔.      พ.อ.อ.สุรินทร์ ม่วงแก้ว              สังกัด    กบ.ทอ.

๕.      พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ จันทรพิศาล         สังกัด    คปอ.

 

รายชื่อนักกีฬา ประเภททีมอาวุโส

๑. พล.อ.ต.อุทิศ  ภาคภูมิ                    สังกัด    บก.ทอ.

๒. พล.อ.ต.ณรงค์ มุขพรหม                   สังกัด    บก.ทอ.

๓. น.อ.อรรถพล  พัฒนครู                     สังกัด    พอ.

๔. น.ท.เรืองฤทธิ์ คำขาว                     สังกัด    ยศ.ทอ.

๕. น.ต.อายุทธ   พูลสวัสดิ์พงษ์              สังกัด    คปอ.

๖. พ.อ.อ.รักเกียรติ  ตรีคงคา                 สังกัด    ขส.ทอ.

๗. พ.อ.อ.ชัยภัทร กฤชไชยสวน              สังกัด    ชอ.

๘. พ.อ.อ.กิตติ คลังกลาง                      สังกัด    คปอ.

๙. พ.อ.อ.สุรินทร์ ม่วงแก้ว                    สังกัด    กบ.ทอ.

๑๐. พ.อ.อ.กฤตภาส โสนทอง                สังกัด    ชอ.

๑๑. พ.อ.อ.ธวัชศักดิ์ อินธนาศักดิ์             สังกัด    บน ๗

๑๒. พ.อ.อ.หญิงพิสมัย รุสกุล                 สังกัด    ชอ.

๑๓. นางรมิดา สุวรรณรัตน์                   สังกัด    ชอ.

๑๔. นายสุวิทย์ ดอนทอง                     สังกัด    ชอ.

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันชุดกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๖

 รายชื่อนักกีฬา ประเภททีมทั่วไป                                                                       

๑.  ร.อ.ฉัตรชัย   บุญมี                                  สังกัด    พอ.

๒.  ร.อ.หญิงสราลีย์ ทุ่งทองคำ                         สังกัด    กร.ทอ.

๓.  ร.ท.หญิงธิดารัตน์ สิริวราวุธ                        สังกัด    พอ.

๔.  พ.อ.อ.พิเชษฐ์ ชมเมืองมิ่ง                            สังกัด    บน.๔๖

๕.  พ.อ.อ.ศุภฤกษ์  จันทรพิศาล                        สังกัด    คปอ.

๖.  พ.อ.อ.สุรวิฒน์ นุรักษ์                               สังกัด    บน.๗

๗.  พ.อ.ท.อนุรักษ์  ศรีประเสริฐ                        สังกัด    บน.๔

๘.  จ.อ.สมศักดิ์  มุกสิกเกษม                           สังกัด    ศทย.อย.

๙.  จ.อ.ธิติพงษ์   ลาโพธิ์                                สังกัด    สน.ผบ.ดม.

๑๐.  จ.ต.ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข           สังกัด    สก.ทอ.

๑๑.  จ.ต.ธีระศักดิ์         กลีบยี่สุ่น                   สังกัด    สน.ผบ.ดม.

๑๒.  นายวรรณวัฒน์      อำพันสุวรรณ               สังกัด    สก.ทอ.

๑๓.  นายบุณยกร         ธรรมพานิชวงศ์             สังกัด    สก.ทอ.

 

 

 

ใส่ความเห็น