รายชื่อนักกีฬา

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตัน ทอ.

ทีมอาวุโสและทีมทั่วไป ( ๓๗  คน )

๑. พล.อ.ท.อุทิศ ภาคภูมิ                               สังกัด             บก.ทอ.

๒.พล.อ.ต.พีระพล  แก้วมณีโชติ                   สังกัด            พธ.ทอ.

๓. พล.อ.ต.ณรงค์ มุขพรหม                           สังกัด             บก.ทอ.

๔. พล.อ.ต.วสันต์ อยู่ประเสริฐ                       สังกัด             สตน.ทอ.

๕. พล.อ.ต.อรรถพล พัฒนครู                        สังกัด             พอ.

๖. น.ท.เรืองฤทธิ์ คำขาว                               สังกัด             ยศ.ทอ.

๗. น.ต.ฉัตรชัย บุญมี                                     สังกัด             พอ.

๘. น.ต.หญิงมัณฑินา จ่าภา                          สังกัด             พอ.

๙. น.ต.หญิงสราลีย์  ทุ่งทองคำ                    สังกัด             กร.ทอ.

๑๐. ร.อ.ธนากร สิงห์แก้ว                               สังกัด             ชอ.

๑๑. ร.อ.หญิงธิดารัตน์  สิริวราวุธ                   สังกัด             พอ.

๑๒. ร.ต.หญิงดวงอนงค์  อรุณเกสร              สังกัด             สอ.ทอ.

๑๓. พ.อ.อ.รักเกียรติ  ตรีคงคา                      สังกัด             ขส.ทอ.

๑๔. พ.อ.อ.ชัยภัทร  กฤชไชยสวน                สังกัด           ชอ.

๑๕. พ.อ.อ.ธนเดช อยู่จรรยา                         สังกัด             บน.๖

๑๖. พ.อ.อ.สมชาย  ดอกเกี๋ยง                       สังกัด             สวบ.ทอ.

๑๗. พ.อ.อ.กิตติ  คลังกลาง                           สังกัด             คปอ.

๑๘. พ.อ.อ.สุรินทร์  ม่วงแก้ว                          สังกัด             กบ.ทอ.

๑๙. พ.อ.อ.ศุภฤกษ์  จันทรพิศาล                   สังกัด          คปอ.

๒๐. พ.อ.อ.กฤตภาส  โสนทอง                       สังกัด           รร.การบิน

๒๑. พ.อ.อ.สุรวิฒน์  นุรักษ์                               สังกัด              บน.๗

๒๒. พ.อ.อ.พิเชษฐ์  ชมเมืองมิ่ง                       สังกัด             บน.๔๖

๒๓. พ.อ.อ.อนุรัชฎ์  ศรีประเสริฐ                      สังกัด               บน.๔

๒๔. พ.อ.อ.หญิงพิสมัย  รุสกุล                         สังกัด              ชอ.

๒๕. พ.อ.ต.ธีรภัทร คงดี                                   สังกัด              ชอ.

๒๖  จ.อ.สมัชชา มีโชค                                     สังกัด             ชอ.

๒๗. จ.อ.ธิติพงษ์  ลาโพธิ์                                 สังกัด             สน.ผบ.ดม.

๒๘. จ.อ.สมศักดิ์  มุสิกเกษม                            สังกัด             ศทย.ทอ.

๒๙. จ.ท.ธีระศักดิ์  กลีบยี่สุ่น                             สังกัด             สน.ผบ.ดม.

๓๐. จ.ท.วรรณวัฒน์  อำพันสุวรรณ                   สังกัด             สก.ทอ.

๓๑. จ.ต.บุณยกร  ธรรมพานิชวงศ์                    สังกัด             สก.ทอ.

๓๒. จ.ต.อิงครัตน์  อภิสุข                                  สังกัด            ชย.ทอ.

๓๓. จ.ต.นนท์ปกรณ์  นันทธีโร                          สังกัด           สก.ทอ.

๓๔. จ.ต.อาร์กรณิศ  ทับทิมแดง                       สังกัด            สก.ทอ.

๓๕.  นายสุวิทย์  ดอนทอง                               สังกัด             ชอ.

๓๖. นางรมิดา  สุวรรณรัตน์                               สังกัด            ชอ.

๓๗. นายอดุลย์รัชต์  นามกูล                            สังกัด             สก.ทอ.

 

 

 

รุ่นทั่วไป และ รุ่นเยาวชน ( เป็นบุคคลภายนอก ) จำนวน ๑๗ คน

๓๘. นายพลกร  จำรัสจินดาวงศ์                           สังกัด                   บุคคลภายนอก

๓๙. นายชวพัส   โตเจริญบดี                                สังกัด                  บุคคลภายนอก

๔๐. นายวิภพ  ศัณษะนวีรกุล                                สังกัด                  บุคคลภายนอก

๔๑. นายนฤนาท  ช่วยมาก                                    สังกัด                  บุคคลภายนอก

๔๒. นายประพันธ์  อารมรื่น                                   สังกัด                  บุคคลภายนอก

๔๓. นายอัครวินท์  อภิสุข                                     สังกัด                   บุคคลภายนอก

๔๔. นายวีรปรีย์  ศรีวัฒนากร                                สังกัด                   บุคคลภายนอก

๔๕. นายไพลิน  ลิ้มสกุล                                      สังกัด                    บุคคลภายนอก

๔๖. นายกิตติธัช  ภาคจรุง                                  สังกัด                     บุคคลภายนอก

๔๗.นายวีรภัทร  ภาคจรุง                                   สังกัด                    บุคคลภายนอก

๔๘. นางสาวรรณดา เวชพานิชย์                       สังกัด                    บุคคลภายนอก

๔๙. นางสาวอนัญญา กัณหดุลย์                       สังกัด                    บุคคลภายนอก

๕๐. นายอภิรักษ์ คุณานพรัตน์                          สังกัด                    บุคคลภายนอก

๕๑. ด.ญ.ลฎาภา สิงห์แก้ว                               สังกัด                   บุคคลภายนอก

๕๒. ด.ญ.ปณัฐชา งามประดิษฐ์                       สังกัด                     บุคคลภายนอก

๕๓. ด.ช.ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ                  สังกัด                     บุคคลภายนอก

๕๔.ด.ญ.ปนิดา  ทิพย์ทวีชาญ                        สังกัด                    บุคคลภายนอก

 

สรุปจำนวนนักกีฬา ทอ.ทั้งหมด  ๕๔  คน

๑.ข้าราชการ ทอ.   จำนวน   ๓๗   คน

๒.บุคคลภายนอก จำนวน  ๑๗ คน

ใส่ความเห็น